มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

โควิด-19 และระบาดวิทยา

บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน

สารบัญบทเรียน


บทเรียนโดย

ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ

ราชบัณฑิต
หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540

รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ

รางวัลนักวิจัย ประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ 7 ครั้ง
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2539 ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มอ. มก. และ สพฐ.
ที่ปรึกษา คิวบิกครีเอทีฟ


เกี่ยวกับบทเรียน

ทั่วโลกและประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์การรับมือกับโรคโควิด 19 ที่เริ่มระบาดที่ประเทศจีนตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เรายังขาดความรู้ ความเข้าใจอีกมาก การระบาดของโรคนี้ระบาดได้เร็ว เพราะคนทั้งโลกยังไม่มีภูมิคุ้มกัน หากใครได้รับเชื้อจะเป็นโรคนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศแรก นอกประเทศจีน ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นรายแรกในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 หลังจากนั้น ก็มีผู้ป่วยกระจายไปยัง ญี่ปุ่น และอีกหลายชาติ กระจายเข้าสู่ยุโรป อเมริกา ใช้เวลาเพียง 3-4 เดือนก็กระจายเกือบสองร้อยประเทศทั่วโลก

วันที่ 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก ประกาศให้ โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และต่อมาวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศการระบาดทั่วโลก (Pandemic) ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดการระบาดได้

โรคโควิด 19 เป็นโรคใหม่ จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ และทำความเข้าใจ การเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เข้ากับสถานะการณ์การระบาด จึงอยากใช้วิกฤตินี้เป็นโอกาส เพื่อเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 และองค์ความรู้ในการดูแล ปกป้อง ป้องกันโรค และการระบาดของโรค โดยเน้นทางด้านวิชาการ วิทยาการเกี่ยวกับไวรัส และโรคโควิด 19 รวมถึงเรื่องระบาดวิทยา เป็นความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป การดำเนินการได้ทำในรูปบทเรียนออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์แบบเปิดให้เข้าถึงแบบกว้างขวาง โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้คือ ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ และ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงที่จะถ่ายทอดความรู้ ภายใต้ รายวิชา: โควิด 19 และ ระบาดวิทยา บนเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ ก็จะได้ประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป้าหมายผู้เรียนอยู่ที่ นักเรียน ประชาชนทั่วไป จะได้เรียนรู้ จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ที่เน้นทางด้านวิชาการ เกี่ยวกับ ไวรัสและโรคโควิด 19 และ ระบาดวิทยาเบื้องต้น อีกทั้งขณะนี้ นักเรียนมีแนวโน้มที่ต้องอยู่บ้านมากขึ้น และต้องหยุด หรือสลับกันไปโรงเรียน และ เมื่อนักเรียนต้องอยู่ที่บ้าน บทเรียนออนไลน์นี้จึงเป็นส่วนหนึ่ง ช่วยให้นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าถึงความรู้ และสามารถเรียนแบบลดระยะห่างทางสังคม และป้องกันการแพร่ระบาด การเรียนออนไลน์เป็นสิ่งที่นักเรียนไทยกำลังปรับตัว การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบออนไลน์ กำลังได้รับความสนใจ เนื้อหาและความรู้เกี่ยวกับไวรัสและโรคโควิด 19 พร้อมเรื่องระบาดวิทยา เป็นหลักสูตรใช้การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนได้ เนื้อหาวิชาการในเรื่องนี้ ทั่วโลกกำลังสนใจ จะเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพื่อต่อสู้กับโรคโควิด 19 ต่อไป

บทเรียนนี้ มี 8 บท หนึ่งบทมี 4-6 ตอน ถ่ายทอดความรู้เป็นตอน ๆ โดยทำในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ผสมกับ เนื้อหาความรู้ และมีแบบทดสอบ เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ โครงการนี้จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้วิชาการที่มีประโยชน์ต่อสังคม


กำหนดสิทธิ์สัญญาอนุญาตแบบ Creative Commons BY-NC-ND 4.0 สามารถทำซ้ำโดยอ้างอิงถึงแหล่งที่มาโดยห้ามแก้ไขหรือใช้เพื่อการค้า
จัดทำโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เนื้อหาบทเรียนจัดทำในเดือนกรกฎาคม 2563
นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว